เงื่อนไขบริการให้ยืมเครื่องโทรศัพท์

สัญญายืมใช้เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ “โทรศัพท์มือถือ” นี้เป็นสัญญาระหว่าง บริษัท ยืมมั้ย (ประเทศไทย) จำกัด  ผู้ให้บริการยืมเครื่องโทรศัพท์มือถือ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “บริษัท” ฝ่ายหนึ่ง และ ผู้สมัครขอใช้บริการยืมเครื่องโทรศัพท์มือถือ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้ใช้บริการ” อีกฝ่ายหนึ่ง เพื่อขอใช้บริการ ยืมเครื่องโทรศัพท์มือถือตามรายละเอียดที่ผู้ใช้บริการจะได้ทำการเลือกผ่านโปรแกรมยืมมั้ย หรือ www.yuemmai.com  ต่อไป   และ/หรือ บริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง “บริการยืมมั้ย”

บริการยืมมั้ย เป็นบริการเพื่อช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการในการเข้าถึงการใช้งานเครื่องโทรศัพท์มือถือตามความต้องการได้สะดวกง่ายขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้ติดต่อสื่อสาร รับส่งข้อมูล ตามปกติของผู้ใช้งานทั่วไปที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย และศีลธรรมอันดีของประชาชน  โดยบริษัทเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในเครื่องโทรศัพท์มือถือดังกล่าว การทำสัญญาข้อตกลงการยืมเครื่องโทรศัพท์มือถือนี้จะยึดถือตามระเบียบ  ข้อบังคับ เงื่อนไข ข้อจำกัดสิทธิ ขอบเขต และความรับผิดของคู่สัญญาตามที่บริษัทได้กำหนดไว้ไม่เพียงแต่สัญญานี้เท่านั้น ซึ่งผู้ใช้บริการต้องอ่านและทำความเข้าใจอย่างละเอียดก่อนการตกลงใช้บริการโดยการกดปุ่มตกลง

บริษัทแนะนำให้ผู้ใช้บริการจัดเก็บบันทึกสัญญานี้ไว้เป็นหลักฐาน เพื่อใช้เป็นหลักฐานเอกสารอ้างอิงที่เกี่ยวข้องกับข้อสัญญาต่างๆที่ได้ตกลงตามสัญญาฉบับนี้ โดยหากผู้ใช้บริการมีข้อสงสัยเกี่ยวกับบริการตามสัญญาฉบับนี้แล้ว บริษัทขอให้ผู้ใช้บริการตรวจสอบ สอบถามบริษัทก่อนการตัดสินใจใช้บริการ หรือศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ยืมมั้ยwww.yuemmai.com ของบริษัทเพื่อความถูกต้องตรงตามความประสงค์ของผู้ใช้บริการยืมมั้ย

การกดตอบ “ยอมรับ” “ตกลง” หรือ “ยืนยัน” เพื่อการได้รับบริการยืมมั้ย ผู้ใช้บริการให้ถือว่าผู้ใช้บริการได้ยอมรับข้อตกลง และเงื่อนไขต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในสัญญานี้แล้ว รวมทั้งยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการ และ/หรือ เอกสารอ้างอิงอื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้อง รวมถึงให้ถือว่าผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับว่าสัญญานี้เป็นสัญญาระหว่างบริษัทกับผู้ใช้บริการโดยผู้ใช้บริการเป็นผู้ตกลงให้มีผลผูกพัน และบังคับได้ตามกฎหมาย และ/หรือสิทธิใด ๆ ตามกฎหมายที่ไม่ได้ระบุไว้ในสัญญานี้  ผู้ใช้บริการยืนยันว่าจะอ่านข้อความ และตรวจสอบข้อความนั้น ๆ ทุกครั้งก่อนการกด “ตกลง” “ยอมรับ” หรือ “ยืนยัน” หรือตกลงใช้บริการตามข้อความใดที่มีความหมายในลักษณะเดียวกับการยอมรับหรือยืนยันการใช้บริการ หากมีข้อผิดพลาดใด ๆ เกิดขึ้น ผู้ใช้บริการตกลงให้บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแก่ผู้ใช้บริการจากความผิดพลาดของผู้ใช้บริการดังกล่าว หากผู้ใช้บริการมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ ผู้ใช้บริการตกลงว่าจะแจ้งที่อยู่ใหม่ให้บริษัททราบทันทีผ่านผ่านโปรแกรมยืมมั้ย หรือ www.yuemmai.com  หรือโทรแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ เบอร์โทรศัพท์ 02-975-5959 ข้างต้น หากผู้ใช้บริการไม่แจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่ใหม่ให้ถือว่าการส่งข้อมูลใด ๆ ไปยังที่อยู่เดิมเป็นการส่งไปถึงผู้ใช้บริการโดยถูกต้องแล้ว

ผู้ใช้บริการยินยอมและตกลงให้บริษัทมีสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวที่จะทำการแก้ไข เพิ่มเติม / เปลี่ยนแปลงไม่ว่าเพียงบางส่วน และ/หรือ ทั้งหมดได้ตามความเหมาะสมแห่งวัตถุประสงค์แห่งสัญญาตามความเห็นชอบของบริษัท โดยบริษัทไม่จำที่จะเป็นต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบ  โดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงให้ถือว่าข้อตกลงและเงื่อนไขที่แก้ไขใหม่ที่อาจมีขึ้นในอนาคตนั้นมีผลใช้บังคับแทนข้อตกลงและเงื่อนไขนี้หรือเงื่อนไขเดิมโดยปริยายในกรณีที่ไม่เป็นการขัดต่อบทบัญญัติแห่งกฎหมาย โดยส่วนที่บริษัทได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงนั้นบริษัทจะประกาศบนเว็บไซต์  www.yuemmai.com

ผู้ใช้บริการยืนยันว่าข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้ให้ไว้กับบริษัทผ่านการลงทะเบียนที่ได้ระบุไว้ผ่านโปรแกรมยืมมั้ยหรือ ที่ให้ไว้กับ www.yuemmai.com ในการตกลงใช้บริการนี้ถูกต้องเป็นความจริง โดยหากบริษัทตรวจพบว่าข้อมูลที่ใช้ในการลงทะเบียนดังกล่าวไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้องตรงความจริงแล้ว  ผู้ใช้บริการตกลงให้สิทธิแก่บริษัท และ / หรือตัวแทนมีสิทธิระงับการให้บริการกับผู้ใช้บริการได้ทันทีโดยมิต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบ

การทำสัญญา

บริษัทตกลงให้ผู้ใช้บริการยืมเครื่องโทรศัพท์มือถือตามรายละเอียดอัตราค่าบริการตามแต่ละเครื่องโทรศัพท์มือถือที่ผู้ใช้บริการได้เลือกผ่านโปรแกรมยืมมั้ย หรือ www.yuemmai.com ต่อเมื่อผู้ใช้บริการได้ชำระค่าบริการยืมเครื่องโทรศัพท์มือถือผ่านระบบชำระเงินของธนาคารที่ให้บริการกำหนดสำเร็จเรียบร้อยแล้วเท่านั้น  โดยผู้ใช้บริการยืนยันว่าข้อมูลที่ได้แจ้งเพื่อชำระค่าบริการผ่านระบบชำระเงินPayment Gateway ของธนาคารไทยพาณิชย์ นั้นเป็นข้อมูลบัตรเครดิตของผู้ใช้บริการที่มีสิทธิอยู่อย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยเมื่อผู้ใช้บริการได้ทำการสมัครตามขั้นตอนของโปรแกรมยืมมั้ย หรือ www.yuemmai.com แล้วและได้รับการอนุมัติการสมัครดังกล่าวจากบริษัทแล้ว ผู้ใช้บริการให้ถือว่าสัญญาถูกทำขึ้น ณ สถานที่บริษัทตั้งอยู่ซึ่งได้ทำการอนุมัติการสมัครดังกล่าว

ผู้ใช้บริการได้ตรวจสอบและอ่านรายละเอียดค่าบริการยืมใช้โทรศัพท์มือถือที่ปรากฎในโปรแกรมยืมมั้ย หรือwww.yuemmai.com อย่างละเอียดเป็นอย่างดีแล้วเห็นว่าถูกต้องตรงตามความประสงค์ของผู้ใช้บริการจึงได้ตกลงใช้บริการ โดยผู้ใช้บริการเข้าใจเป็นอย่างดีว่าการแจ้งข้อมูลเพื่อชำระเงินผ่านระบบชำระเงินPayment Gateway ของธนาคารไทยพาณิชย์ นั้นเป็นการแจ้งข้อมูลเพื่อให้ชำระค่าบริการยืมใช้เครื่องโทรศัพท์มือถือ และชำระเงินค่าประกันความเสียหาย สูญหายของเครื่องโทรศัพท์มือถือตามอัตราค่าบริการและค่าประกันความเสียหายที่ได้ระบุไว้

บริษัทจะคืนเงินค่าประกันความเสียหาย สูญหายของเครื่องโทรศัพท์มือถือ เมื่อครบระยะเวลาตามสัญญาต่อเมื่อผู้ใช้บริการได้ทำการส่งมอบเครื่องโทรศัพท์มือถือพร้อมอุปกรณ์ ในสภาพสมบูรณ์พร้อมปลดการล๊อกโปรแกรมต่าง ๆ และรหัสการเข้าใช้เครื่องโทรศัพท์มือถือจากการใช้งานเครื่องโทรศัพท์มือถือเพื่อให้บริษัทรับมอบเครื่องโทรศัพท์มือถือที่สามารถพร้อมใช้งานต่อได้ทันทีในทางการค้าของบริษัทเท่านั้นโดยบริษัทจะส่งมอบเงินประกันดังกล่าวคืนให้แก่ผู้ใช้บริการ เมื่อผู้ใช้บริการได้ส่งมอบเครื่องโทรศัพท์เงื่อนไขดังกล่าวคืนให้แก่ศูนย์บริการร้านที่ผู้ให้บริการได้กำหนดไว้เรียบร้อยแล้วกรณีที่ผู้ใช้บริการมีสิทธิ์ได้รับเงินประกันคืนผู้ใช้บริการจะต้องทำการเลือกวิธีการรับเงินประกันคืนผ่านระบบโปรแกรมยืมมั้ย หรือ www.yuemmai.com  ซึ่งบริษัทจะดำเนินการคืนเงินประกันให้กับผู้ใช้บริการตามระเบียบวิธีของบริษัทโดยไม่เกิน 15 วัน

ระยะเวลาการเช่าเครื่องโทรศัพท์มือถือ

บริษัทตกลงให้ผู้ใช้บริการยืมเครื่องโทรศัพท์มือถือเป็นระยะเวลา 12 เดือน (365 วัน) เริ่มนับระยะเวลาการยืมเครื่องโทรศัพท์มือถือตั้งแต่วันที่ผู้ใช้บริการได้รับเครื่องโทรศัพท์มือถือจากบริษัท หรือตัวแทน ในกรณีที่ผู้ใช้บริการต้องการยกเลิกการยืมเครื่องก่อนระยะเวลาที่กำหนด ผู้ใช้บริการไม่สามารถทำการได้

การส่งมอบเครื่องโทรศัพท์มือถือ

ผู้ใช้บริการตกลงให้บริษัทส่งมอบเครื่องโทรศัพท์มือถือให้กับผู้ใช้บริการด้วยการเลือกรูปแบบการรับมอบเครื่องโทรศัพท์มือถือโดยผู้ใช้บริการสามารถเข้าไปเลือกวิธีการรับเครื่องโทรศัพท์มือถือได้ตามที่โปรแกรมยืมมั้ย หรือ www.yuemmai.com โดยผู้ใช้บริการต้องเป็นผู้รับเครื่องโทรศัพท์มือถือด้วยตนเองพร้อมบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงแสดงผ่านตัวแทนบริษัท ณ ที่ตั้งทำการของ KERRY LOGISTICS หรือตัวแทน ตามสาขาที่บริษัทกำหนดไว้ หรือ ให้ตัวแทนส่งมอบให้แก่ผู้ใช้บริการตามสถานที่ที่ผู้ใช้บริการระบุในโปรแกรมยืมมั้ย หรือ www.yuemmai.com ภายในเขตพื้นที่บริษัทกำหนด

ผู้ใช้บริการตกลงตรวจสอบเครื่องโทรศัพท์มือถือทันทีก่อนได้รับมอบเครื่องโทรศัพท์มือถือโดยจะแจ้งให้ตัวแทนบริษัททราบทันทีหากพบปัญหาเครื่องโทรศัพท์มือถือไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ หรือชำรุดบกพร่อง หรือไม่ถูกต้องตามสัญญานี้ โดยหากผู้ใช้บริการได้รับมอบเครื่องโทรศัพท์มือถือจากตัวแทนบริษัทไปแล้วมิได้มีการโต้แย้งใด ๆ ในขณะนั้น ผู้ใช้บริการยอมรับว่าความเสียหายชำรุดบกพร่องต่าง ๆ ที่อาจมีขึ้นเป็นเหตุมาจากการใช้งานของผู้ใช้บริการเอง

การดูแลเครื่องโทรศัพท์และอุปกรณ์

ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ต้องดูแลรักษาเครื่องโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์ให้คงอยู่ในสภาพดี และจะใช้งานตามปกติวิสัยตามคุณสมบัติของเครื่องโทรศัพท์มือถือในแต่ละรุ่น รวมถึงจะไม่กระทำการใช้เครื่องโทรศัพท์มือถือในการกระทำความผิดกฎหมาย หรือขัดต่อศีลธรรมต่าง ๆ รวมไปถึงจะไม่กระทำต่าง ๆ ในลักษณะดังต่อไปนี้ เช่น ให้เช่า จำหน่าย ให้ยืม ก่อภาระทางใด ๆ กับตัวเครื่องโทรศัพท์มือถืออันกระทบต่อกรรมสิทธิ์ที่บริษัทมีอยู่ ทำเครื่องหมาย ติดวัสดุต่าง ๆ ลงบนเครื่องโทรศัพท์มือถือในลักษณะที่ทำให้ตัวเครื่องโทรศัพท์มือถือได้รับความเสียหาย หรือใช้ในทางทุจริตนอกเหนือจากที่สัญญาฉบับนี้ได้กำหนดไว้ กระทำการที่เป็นข้อห้ามปฏิบัติที่มีอยู่ในคู่มือการใช้งานของเครื่องโทรศัพท์มือถือ

การซ่อมแซมเครื่องระหว่างอายุสัญญา

ในกรณีที่เครื่องเกิดความเสียหายขึ้นในระหว่างอายุสัญญาผู้ใช้บริการตกลงจะซ่อมแซมเครื่องโทรศัพท์มือถือโดยส่งซ่อมผ่านตัวแทน ศูนย์บริการร้านตัวแทนของบริษัทเท่านั้น โดยผู้ใช้บริการตกลงชำระค่าบริการซ่อมแซมเครื่องโทรศัพท์มือถือตามอัตราที่บริษัทได้กำหนดไว้ หรือตามที่ ศูนย์บริการร้านค้าที่เป็นคู่ค้ากับบริษัทได้ประกาศอัตราค่าซ่อมแซมเครื่องโทรศัพท์มือถือ โดยผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบค่าซ่อมดังกล่าวในอัตราร้อยละ 10 ของค่าบริการซ่อมแซมที่ศูนย์บริการร้านค้าแจ้งให้ทราบ และในกรณีที่ผู้ใช้บริการส่งเครื่องโทรศัพท์มือถือเข้าซ่อมที่ศูนย์บริการร้านค้าแล้วปรากฎว่าเครื่องโทรศัพท์มือถือเสียหายไม่สามารถซ่อมแซมให้กลับมาใช้งานได้ดังเดิมแล้ว ผู้ใช้บริการตกลงชำระเงินให้แก่บริษัทในอัตราร้อยละ 30 ของราคาเครื่องโทรศัพท์มือถือที่บริษัทได้แจ้งให้ทราบในโปรแกรมยืมมั้ย หรือ www.yuemmai.com  ณ เวลาทำสัญญา โดยบริษัทจะส่งมอบเครื่องโทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่ให้แก่ผู้ใช้บริการใช้งานต่อไปตามสัญญา

ระยะเวลาที่ไม่สามารถใช้งานโทรศัพท์มือถือได้จากการส่งซ่อมแซมโทรศัพท์มือถือนั้นถือเป็นความรับผิดชอบที่ผู้ใช้บริการต้องรับผิดชอบค่าเสียโอกาสดังกล่าวเองแต่เพียงผู้เดียว

ผู้ใช้บริการทราบเป็นอย่างดีว่าการนำเครื่องโทรศัพท์มือถือไปซ่อมแซม ณ ร้านอื่นที่ไม่ใช่ร้านคู่ค้าที่บริษัทกำหนดตามสัญญาฉบับนี้เป็นการกระทำผิดสัญญาที่ผู้ใช้บริการต้องรับผิดชอบค่าเสียหายเท่ากับราคาเครื่องโทรศัพท์มือถือเต็มจำนวนราคาเครื่อง

ผู้ใช้บริการทราบดีว่าการกระทำใดๆ อันมีเจตนา หรือประมาทเลินเล่อ ทำให้เครื่องโทรศัพท์มือถือของบริษัทถูกเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง วัสดุอุปกรณ์ใด ๆ เพิ่มเติมโดยปราศจากความยินยอมของบริษัทเป็นการกระทำที่เป็นความผิดสัญญา และเป็นการกระทำผิดตามกฎหมาย

กรณีคืนเครื่องโทรศัพท์มือถือเมื่อครบสัญญา

บริษัทจะคิดมูลค่าความเสียหายตามสภาพความเสียหายจริงของเครื่องโทรศัพท์มือถือที่ผู้ใช้บริการส่งมอบคืนตามอัตราที่บริษัทกำหนด ตัวอย่างเช่น

  1. หน้าจอเครื่องมีรอยแตก ขอบจอบิ่น รอยร้าว ลูกค้าจะต้องเสียเงินค่าเปลี่ยนหน้าจอในรุ่นโทรศัพท์มือถือรุ่นนั้นๆ จำนวนเงิน 10% หรือขั้นต่ำ 1,000 บาท  ของราคาค่าซ่อม/เปลี่ยน หน้าจอโทรศัพท์มือถือรุ่นนั้นๆ
  2. กรณีตัวเครื่องโทรศัพท์ไม่สามารถใช้งานได้ ตัวเครื่องโทรศัพท์เปิดไม่ติด ลูกค้าจะต้องชำระเงินค่าเปลี่ยนเครื่องใหม่ เป็นจำนวนเงิน 30% ของราคาเครื่องโทรศัพท์ในกรณีที่บริษัทได้รับเงินทดแทน  หรือเต็มจำนวนเงินมูลค่าเครื่องโทรศัพท์ตามสัญญาในกรณีที่บริษัทไม่ได้รับเงินทดแทน ตามแต่กรณีที่บริษัทจะแจ้งให้ทราบ
  3. กรณีที่ตัวเครื่องโทรศัพท์มือถือ ติดโปรแกรมไอคราว (iCloud) ผู้ใช้บริการต้องชำระเงินเต็มตามมูลค่าเครื่องโทรศัพท์ ณ เวลาทำสัญญา

ทั้งนี้หากความเสียหายมีมูลค่าสูงเกินกว่าเงินประกันผู้ใช้บริการตกลงให้บริษัทนำเงินค่าใช้บริการยืมเครื่องโทรศัพท์ส่วนที่เหลืออยู่ที่ได้ชำระไว้ล่วงหน้าแล้วนำมาชำระค่าความเสียหายดังกล่าวให้แก่บริษัทได้ทันทีโดยมิต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบ หากมีค่าเสียหายที่เกิดกว่าเงินประกันและเงินค่าบริการยืมเครื่องโทรศัพท์ดังกล่าวที่ให้บริษัทนำไปชำระค่าเสียหาย ผู้ใช้บริการตกลงที่จะชำระค่าบริการส่วนต่างที่เกิดจากเงินประกันดังกล่าวให้แก่บริษัทภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งมูลค่าความเสียหาย พร้อมทั้งชดใช้ค่าปรับล่าช้าในอัตราร้อยละ 15 ต่อปีหากผู้ใช้บริการชำระค่าเสียหายส่วนเกินล่าช้ากว่าระยะเวลาที่ได้กำหนดไว้

การชำระค่าเสียหายกรณีเครื่องสูญหาย

กรณีที่เครื่องโทรศัพท์มือถือสูญหาย ถูกโจรกรรม ลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ วิงราวทรัพย์ ยักยอก ฉ้อโกง หรือถูกกระทำในลักษณะต่าง ๆ อันทำให้เครื่องโทรศัพท์มือถือสูญหาย หรือได้รับความเสียหาย ผู้ใช้บริการตกลงว่าจะแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้เพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิด หรือเพื่อเป็นหลักฐาน โดยไม่กระทำผิดในลักษณะความผิดแจ้งความเท็จซึ่งผู้ใช้บริการทราบดีว่าเป็นความผิดอันไม่สามารถถอนยอมความหรือถอนแจ้งความได้ พร้อมทั้งส่งมอบหลักฐานดังกล่าวให้แก่บริษัทภายใน 3 วันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงเหตุนั้น รวมทั้งผู้ใช้บริการตกลงให้บริษัทนำเงินประกันที่ได้รับไว้มาชำระเป็นค่าเสียหายให้กับบริษัทตามจำนวนความเสียหายที่บริษัทได้แจ้งให้ทราบ และตกลงยินยอมให้บริษัทนำเงินค่าบริการยืมเครื่องใช้โทรศัพท์ที่ได้ชำระไว้แล้วในส่วนที่เหลืออยู่มาชำระเป็นค่าเสียหายส่วนต่างที่เกินจากเงินประกันความเสียหายดังกล่าว โดยหากยังคงมีความเสียหายอยู่อีกหลังจากได้นำเงินประกันความเสียหายและเงินค่าบริการยืมเครื่องโทรศัพท์ตามสัญญามาชำระให้กับบริษัทแล้ว ผู้ใช้บริการตกลงจะชำระเงินค่าเสียหายส่วนต่างที่หากมีอยู่ให้แก่บริษัทภายใน 7 วัน ตามรายละเอียดที่บริษัท หรือตัวแทนได้แจ้งให้ทราบตามข้อมูลที่ผู้ใช้บริการได้ให้ไว้กับบริษัท

วิธีการแจ้งข่าวสารข้อมูลติดต่อ

เกี่ยวกับข้อสัญญาและเงื่อนไขการให้บริการตามสัญญาฉบับนี้รวมถึงหัวข้อต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ผู้ใช้บริการตกลงให้บริษัทแจ้งข้อมูล ติดต่อ ไปยังใช้บริการตามที่บริษัทกำหนด เช่น แจ้งหนังสือ , แจ้งเป็นจดหมาย , แจ้งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (เช่น SMS, e – mail), โทรศัพท์, หรือการลงประกาศทาง www.yuemmai.com ที่บริษัททำการจัดการอยู่ เป็นต้น

ข้อจำกัดความรับผิดของบริษัท

ผู้ใช้บริการตกลงว่าบริษัทไม่ต้องรับผิดกับกรณีความเสียหายที่เกิดจากการกระทำของบุคคลอื่นอันเป็นการละเมิดหรือก่อความเสียหายประการใดต่อผู้ใช้บริการ หรือกรณีความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่องจากพฤติการณ์นอกเหนือการควบคุมของบริษัทหรือเหตุสุดวิสัยใด บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำโดยจงใจหรือโดยประมาทเลินเล่อในการทำหน้าที่ของบุคคลที่สาม เช่น ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์ ให้บริการอินเทอร์เน็ต รวมถึงการให้บริการซอฟท์แวร์ หรือการใช้งานในสถานการณ์ที่นอกเหนือความควบคุม หรือเกิดจากเหตุสุดวิสัยอื่นใด เช่น อัคคีภัย อุทกภัย ภัยธรรมชาติอื่น สงคราม จลาจล ประท้วง เครื่องโทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์ชำรุดจากการไวรัส ไฟฟ้าบกพร่อง เป็นต้น

การผิดสัญญาและชดเชยค่าเสียหาย

หากผู้ใช้บริการผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือหลายข้อจนทำให้บริษัทได้รับความเสียหายไม่ว่าจากที่ได้กล่าวตามสัญญาฉบับนี้แล้วหรือความเสียหายอื่นใด ผู้ใช้บริการตกลงชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บริษัทตามความเสียหายที่เกิดขึ้นที่บริษัทได้แจ้งให้ทราบจนเต็มจำนวน กรณีหากผู้ใช้บริการไม่ปฏิบัติตามข้อสัญญาดังกล่าวผู้ใช้บริการตกลงชำระค่าเสียหายจากการล่าช้าในอัตราร้อยละ 15 ต่อปีจนกว่าจะครบถ้วนเต็มจำนวน พร้อมทั้งค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามครั้งละ 1,500 บาท และค่าจ้างที่ปรึกษา ค่าทนายความ ค่าจ้างอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการบังคับตามสัญญาฉบับนี้

การยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลส่วนตัว

ผู้ใช้บริการตกลงยินยอมให้บริษัทสามารถใช้ หรือเก็บรวบรวมข้อมูลที่ผู้ใช้บริการแจ้งให้บริษัททราบหรือแจ้งระบุไว้ในโปรแกรมยืมมั้ย หรือ ใน www.yuemmai.com ยกเว้นข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดหมายเลขต่าง ๆ ในบัตรเครดิต โดยไม่ว่าจะเป็นการเก็บรวบรวมโดยบริษัทหรือตัวแทน หรือโดยบุคคลอื่นที่บริษัทได้มอบมาย  และยินยอมให้บริษัทส่งมอบข้อมูล เปิดเผย หรือโอนถ่ายข้อมูลดังกล่าวไปยังบุคคลอื่นได้ รวมทั้งบุคคลในต่างประเทศ  เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการ การปรับปรุง พัฒนา หรือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบริการของบริษัท หรือของตัวแทน บุคคลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องตามสัญญานี้  หรือเพื่อการติดต่อสื่อสารแจ้งให้ทราบในเรื่องเกี่ยวกับบริการอื่น ๆ ที่มีไว้ให้สำหรับลูกค้า หรือที่เกี่ยวกับข้อเสนอในการส่งเสริมการขาย หรือกิจกรรมทางการตลาดที่ผู้ใช้บริการมีสิทธิที่จะได้รับ หรือตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องจะกำหนดบริษัทไม่จำต้องขอความยินยอมใด ๆ จากผู้ใช้บริการอีก และผู้ใช้บริการตกลงจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากบริษัททั้งสิ้น

การสิ้นสุดของสัญญา

การสิ้นสุดของสัญญาฉบับนี้ ผู้ใช้บริการตกลงให้ไม่มีผลยกเลิกหรือลบล้างสิทธิของบริษัทและความรับผิดของผู้ใช้บริการในเรื่อง บรรดาการชำระเงินต่าง ๆ หรือค่าเสียหายที่มีอยู่ต่อบริษัทได้ เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย ดอกเบี้ย หรือ เงินอื่นใดที่ผู้ใช้บริการต้องชำระตามที่สัญญานี้ได้กำหนดไว้

บทเบ็ดเตล็ด

  • การที่บริษัทยอมยกเว้นข้อปฏิบัติใด ๆ ข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อให้แก่ผู้ใช้บริการบางส่วนหรือทั้งหมดไม่ว่าครั้งเดียวหรือหลายครั้งก็ตาม ผู้ใช้บริการตกลงให้ไม่มีผลที่จะให้ถือว่าบริษัทได้สละเจตนาของสัญญานี้ หรือสัญญาข้อนั้น ๆ บางส่วน หรือ หรือทั้งหมด หรือส่วนหนึ่งส่วนใดในการบังคับใช้ข้อสัญญาครั้งต่อ ๆ ไป
  • กรณีมีเหตุให้ต้องติดตามทวงคืนทรัพย์สินจากบุคคลที่สาม ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ต้องให้ความช่วยเหลือ หรือต้องใช้ความพยายามอย่างเต็มที่และดำเนินการใด ๆ ตามปกติด้วยตนเองและค่าใช้จ่ายของตัวผู้ใช้บริการเองทั้งสิ้น
  • หากสัญญานี้ข้อหนึ่งข้อใดเป็นโมฆะหรือไม่สมบูรณ์ คู่สัญญาตกลงให้ถือว่าข้อสัญญาอื่นส่วนที่ไม่เป็นโมฆะหรือส่วนที่สมบูรณ์ได้แยกออกจากส่วนที่เป็นโมฆะหรือส่วนที่ไม่สมบูรณ์นั้น และมีผลบังคับได้ต่อไป
  • หากข้อสัญญาใดที่ระบุไว้ในสัญญา หรือเงื่อนไขใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสัญญาฉบับนี้ไม่มีผล หรือไม่สามารถใช้บังคับทางกฎหมายได้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ให้ถือว่าข้อความนั้นไม่มีอยู่ในข้อสัญญา ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ โดยให้บังคับใช้ หรือตีความข้อความที่เหลืออื่น ๆ โดยถือว่าให้ยกเลิกข้อความที่เหล่านั้น และให้บังคับตามข้อความที่คงเหลือนั้นตามปกติเหมือนเดิมตามที่ระบุไว้ทุกประการ
  • บริษัทสงวนสิทธิที่จะแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงข้อความใด ๆ ของสัญญา ข้อกำหนด หรือเงื่อนไขฉบับนี้ได้แต่เพียงฝ่ายเดียวโดยแจ้ง หรือประกาศการแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงนั้นให้ผู้ใช้บริการทราบ ตามวิธีการ และช่องทางที่บริษัทเห็นสมควรรวมถึงการประกาศบน www.yuemmai.com รวมถึงการประกาศบนwwwยืมมั้ย
  • สัญญาฉบับนี้อยู่ภายใต้บังคับ และการตีความตามกฎหมายไทย