ทีมผู้บริหารของ YUEMMAI

คุณสุทธิเกียรติ กิตติภัทรากุล 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
Chief Executive Officer

คุณโชควัฒนา ชัยสิทธิกุล

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฎิบัติการ
Chief Operating Officer

คุณกฤชธัช เอื้ออารีมิตร

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน
Chief Financial Officer

คุณนิธินันท์ อนันต์บุณยพัต

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด
Chief Marketing Officer

คุณวิจิตรา จ้องสาระ

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
Chief Sales Officer

ทีมผู้จัดการของ YUEMMAI

คุณศิรศักดิ ปานอาพันธ์

ผู้จัดการฝ่ายขาย (B2B) 
Sales Manager

คุณพิชญา พรหมนวล

ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
Human Resources Manager

คุณขัตติยา ทวีสุข

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
Accounting & Finance Mgr.

คุณธนนท์ พัฒนะจุฑา

ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
Business Development Mgr.